اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی
ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب نوع و حجم فعالیت جز گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قلنون محسوب می شوند.
ج)صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا 45روز پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.