اختراع نتیجه سال­ها تلاش و خلاقیت ذهنی فرد است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی می باشد. اختراع راهی جدید برای مشکلات فنی جامعه به شمار می آید. 

اختراعی قابل ثبت می باشد که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور آشکار و معلوم نباشد و از نظر صنعتی اختراع کاربردی محسوب می شودکه در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

گواهی نامه اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع پس از مـوافقت صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع بهره مند شود. جهت مشاوره با کارشناسان یاسان به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.