طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد و در زبان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت می­کند. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت می باشد که جدید و یا نو آور باشد.  مدت اعتبار طرح صنعتی ثبت شده پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود این مدت را می توان برای دو دوره متوالی تمدید نماید. جهت مشاوره با کارشناسان یاسان به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.