مالیات بر ارزش افزوده یکی از تکالیف مهم مالیاتی است
تکالیف مودیان مالیات بر ارزش افزوده:
1. ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ودریافت گواهینامه ارزش افزوده در صورت مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده
2. صدور صورتحساب
3. وصول مالیات
4. ثبت و نگهداری اسناد و مدارک
5. تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
شرکتها موظفند در پایان هر فصل معاملات انجام شده در شرکت را تا پانزدهم ماه اول فصل جدید در سامانه ارزش افزوده ثبت و گزارش دهند

مالیات بر ارزش افزوده