معافیت فقط حذف گزینه پرداخت مالیات است نه انجام تکالیف قانونی»
به استناد مقررات تبصره 1ماده 146قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31که تاریخ اجرای آن از مورخ 1395/01/01 میباشد نرخ صفر مالیاتی جایگزین معافیت مالیاتی می گردد.

معافیت واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک علم و فناوری :
• مطابق ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372اصلاحات بعدی آن به مدت 20 سال از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک برخوردار می گردند.(بخشنامه 04-95-200 مورخ 22/10/1395)
معافیت مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود
تشخیص فعالیت های مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مذکور توسط مدیریت پارک صرفا در خصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط به فعالیت اشتغال داشته باشند.