کارگاه آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان

پروژه ها

کارگاه های آموزشی دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان

کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با فرایند ارزیابی و آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان روز پنج شنبه مورخ 1398/10/05 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان برگزار گردید.

دراین کارگاه آموزشی آقای محمد امیریان کارشناس امور شرکت های دانش بنیان کارگزاری یاسان در رابطه با نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و هم چنین برنامه های حمایتی سازمانهای مختلف از این شرکت ها توضیحاتی را ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه