کارگاههای آموزشی دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

پروژه ها

کارگاه های آموزشی دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

کارگاههای آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و آشنایی با برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی سرکار خانم مهندس زینب پورطهماسبی سرارزیاب مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و مدیر عامل کارگزاری یاسان در رابطه با فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و هم چنین برنامه های حمایتی سازمانها از شرکت های دانش بنیان توضیحاتی را ارائه نمودند.

مقدمه