کارگاه آموزشی” آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

پروژه ها

کارگاه آموزشی" آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان"

کارگاه آموزشی” آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در پارک علم و فناوری استان لرستان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی یک روزه” آشنایی با فرایندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در مورخ 1398/09/06 با حضور واحدهای فناور و شرکت های صنعتی استان لرستان در پارک علم و فناوری این استان برگزار گردید.

تدریس این کارگاه برعهده سرکار خانم مهندس پورطهماسبی سرارزیاب شرکت های دانش بنیان و مدیر عامل شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان کارگزار ارزیابی شرکت های دانش بنیان بود.

مقدمه

مشارکت در کارگاه

موضوعات