کارگاه آموزشی “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

پروژه ها

کارگاه آموزشی "آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان" در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در تاریخ 1398/07/18 با حضور مدیران، کارشناسان، واحدهای فناور و مدیران شرکت های دانش بنیان این استان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی حاضرین با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی سازمان ها از شرکت های دانش بنیان می باشد. مدرس این کارگاه آموزشی یک روزه جناب آقای مهندس محسن آزادی سرارزیاب شرکت های دانش بنیان و مدیر عامل کارگزاری ارزیابی شرکت های دانش بنیان یاسان بودند.

به گزارش روابط عمومی: