کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها”

پروژه ها

کارگاه آموزشی"آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها" در دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها” در دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی”آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مزایای این شرکت ها” در دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه  با هدف آشنایی دانشجویان این دانشگاه با موضوعات دانش بنیان در تاریخ 22 مهر 1398 در این دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی خانم زینب پورطهماسبی سرارزیاب شرکت های دانش بنیان و مدیر فناوری کارگزاری ارزیابی شرکت های دانش بنیان یاسان به بررسی شرکت های دانش بنیان و برنامه های حمایتی سازمانها از این شرکت ها پرداختند.

به گزارش روابط عمومی: