کارگاه های آموزشی دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سهند

پروژه ها

کارگاه های آموزشی دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سهند

کارگاههای آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان و آشنایی با برنامه های حمایتی از این شرکتها روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سهند با تدریس سرکار خانم مهندس زینب پورطهماسبی سرارزیاب مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ساعت 09:00 الی 17:00 برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی: