کارگاه آموزشی: “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان”

پروژه ها

کارگاه آموزشی: "آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان"

کارگاه آموزشی: “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی: “آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان” در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار روز یک شنبه مورخ 1398/11/13 به مدت 3 ساعت با تدریس آقای محمد امیریان (کارشناس امور شرکت های دانش بنیان کارگزاری ارزیابی شرکت های دانش بنیان یاسان) برگزار گردید.

در این کارگاه آموزش هریک از موضوعات زیر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت:

  1. تعریف شرکت های دانش بنیان
  2. فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان
  3. فهرست کالا و خدمات دانش بنیان
  4. برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی: